REGULAMIN

WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ SKŁADANYCH

ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ https://dmdbizuteria.pl

Domena internetowa https://dmdbizuteria.pl  umożliwiająca składanie i przyjmowanie zamówień na artykuły jubilerskie stanowi własność firmy D.M.D. z siedzibą Adamów 10, 26-330 Żarnów. Organ rejestrowy - Urząd Gminy Żarnów REGON 590695396 NIP 768-118-63-91 e-mail: kontakt@dmdbizuteria.pl kom. 516 159 731.

SŁOWNICZEK:

Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać skompletowane oraz nadane na adres pod którym zamówienie powinno zostać zrealizowane. Do czasu realizacji zamówienia nie będą wliczane dni, w których Sklep Internetowy oczekuje na dokonanie płatności przez Klienta oraz czas dostawy; dostawy realizowane są po dokonaniu zapłaty ceny;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 Hasło– unikalny szereg znaków (cyfr lub liter) wybrany przez Klienta, który Klient nadaje w systemie Sklepu Internetowego dla celów potwierdzenia swojej tożsamości; Hasło ma charakter poufny i Klient powinien zachować je w tajemnicy;

Klient– zarejestrowany użytkownik Sklepu Internetowego, którego zamówienie zostało zaakceptowane i przyjęte do realizacji.

Koszyk– element Sklepu Internetowego, gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia.

Koszty dostarczenia Towaru – rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów dostarczenia Towaru Klientowi zgodnie z dokonanym przez niego zamówieniem.

Login– identyfikator Klienta w Sklepie Internetowym – szereg znaków (cyfr lub liter) przypisanych Klientowi.

Magazyn– miejsce kompletowania zamówienia złożonego przez Klienta.

Newsletter– informacja handlowa dotycząca D.M.D., a także pozostałe informacje handlowe, w tym w szczególności na temat promocji, nowości, programów lojalnościowych.

Osoba Upoważniona - Klient lub inna wskazana przez Klienta osoba, która jest uprawniona do odebrania zamówienia złożonego przez Klienta oraz wykonania wszystkich uprawnień przysługujących kupującemu, za wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy oraz praw wynikających z odpowiedzialności za zgodność towaru konsumpcyjnego z umową lub praw wynikających z gwarancji, jeżeli na dany produkt taka gwarancja została wystawiona.

Sklep Internetowy – platforma umożliwiająca składanie zamówień na dostawę artykułów jubilerskich, pod adresem  www.dmdbizuteria.pl , które po ich zaakceptowaniu będą realizowane przez D.M.D.

Towar - artykuł jubilerski, na który można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym.

D.M.D.– D.M.D. z siedzibą Adamów 10, 26-330 Żarnów. NIP 768 118 63 91, REGON 590695396.

Zabezpieczenie Towaru – ETYKIETA JUBILERSKA – zdjęcie etykiety z artykułu jubilerskiego wyklucza jego zwrot

§ 1. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ.

 1. Osobami upoważnionymi do składania zamówień na Towary są wyłącznie Klienci posiadający ukończony 18 rok życia. Szczegółowa procedura rejestracji użytkownika Sklepu Internetowego zamieszczona jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

2. Klienci są zobowiązani do przechowywania danych niezbędnych do składania zamówień w Sklepie Internetowym, w sposób uniemożliwiających zapoznanie się z nimi przez nieuprawnione osoby trzecie. Sklep Internetowy nie będzie ponosił odpowiedzialności za złożenie zamówienia na Towary przez osobę nieuprawnioną do korzystania z danych Klienta oraz konta, które Klient zarejestrował w Sklepie Internetowym.

3. Klient składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu Internetowego poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, a następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Przejdź do kasy”. Wstępna weryfikacja zamówienia zostanie dokonana przez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o złożonym przez Klienta zamówieniu.

4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest dostępne dla Klientów dysponujących następującym wyposażeniem:

a. komputer PC;

b. szerokopasmowe łącze internetowe;

c. przeglądarka internetowa Firefox lub IE (w wersji 5.5 lub wyższej);

d. zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;

e. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows) dla domeny  www.dmdbizuteria.pl;

f. aktywne konto e-mail.

5. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach wybranych przez D.M.D.

6. D.M.D. zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

§ 2. CENA I PŁATNOŚCI.

1. Wysokość cen podana w Sklepie Internetowym jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji. D.M.D. zastrzega sobie prawo do zmian cen lub odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy podana cena jest wynikiem oczywistej pomyłki.

2. Klient ma prawo do wyboru następujących form płatności:

a. płatność przelewem za pośrednictwem serwisu płatności.pl.

b. płatność za pobraniem do rąk kuriera, lub Poczty Polskiej.

c. płatność za pośrednictwem bankowości internetowej.

3. Klient akceptuje, że w odniesieniu do niektórych Towarów, Sklep Internetowy może wprowadzić ograniczenia jak chodzi o wybór płatności z uwagi na specyfikę lub cenę zamawianego Towaru. Sklep Internetowy może wprowadzić dla Klienta ograniczenia w sposobie wyboru płatności, jeżeli Klient wcześniej nie odebrał zamówionego Towaru.

4. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar, chyba, że w konkretnym przypadku Sklep Internetowy dopuszcza możliwość płatności za Towar przy jego odbiorze. Klient akceptuje, iż w przypadku płatności za Towar przy odbiorze, Klient może być zobowiązanym do poniesienia kosztów związanych z tą formą płatności.

5. D.M.D. zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty ceny Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6. D.M.D. dostarcza Towar Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury. Dokument sprzedaży stanowi dowód realizacji złożonego zamówienia

§ 3. DOSTAWA.

 1. Termin realizacji dostawy na Towary zamówione w Sklepie Internetowym wynosi nie więcej niż 14 dni. Termin na dostawę Towaru biegnie od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Przesyłając do Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, Sklep Internetowy może poinformować Klienta o przewidywanym terminie dostawy. Zasady dostawy towaru określone są na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

2. Klient może wybrać następujące warianty płatności za dostawę towaru:

a. wysyłka kurierem UPS za pobraniem - płatność przy odbiorze - koszt wysyłki 27,06 zł,

b. wysyłka kurierem UPS - płatność przedpłata na konto - koszt wysyłki 23,37 zł.

c. wysyłka Pocztą Polską za pobraniem - płatność przy odbiorze - koszt wysyłki 18,00 zł.

d. wysyłka Pocztą Polską - płatność przedpłata na konto - koszt wysyłki GRATIS.

3. Jako formę dostawy Klient może wybrać:

a. odbiór przez Klienta pod adresem wskazanym w zamówieniu złożonym przez Klienta.

b. odbiór przez osobę trzecią wskazaną przez Klienta, pod adresem wskazanym przez Klienta.

4. W przypadku gdy jako sposób dostawy Klient wybierze dostawę do osoby trzeciej na adres wskazany przez Klienta, wówczas płatność za zamówienie musi być zrealizowana przed wysłaniem Towaru do Klienta. W związku z taką formą dostawy, osoba trzecia nie nabywa żadnych uprawnień ani roszczeń w stosunku do D.M.D. Klient akceptuje, że przy tak określonym sposobie dostawy Towar zostanie wydany tylko i wyłącznie osobie wskazanej przez Klienta.

5. Wszelkie zamówienia, które zostały opłacone przez Klienta przed terminem dostawy, zostaną wydane tylko i wyłącznie Klientowi lub osobie wskazanej przez Klienta w złożonym zamówieniu.

6. Doręczenie przesyłki, zawierającej zamówiony Towar, na adres wskazany przez Klienta zostanie zrealizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej, zgodnie z jej regulaminem. Regulamin firmy kurierskiej UPS dostępny jest na stronie www.ups-poland.com. Dokonując zamówienia, Klient akceptuje regulamin kuriera. W przypadku zmiany kuriera informacja na ten temat zostanie podana na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

7. Klient oświadcza, iż został poinformowany, że próba doręczenia przesyłki nastąpi trzy razy. Po trzeciej nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, Towar zostanie przesłany do firmy D.M.D. O przekazaniu Towaru Klient zostanie powiadomiony poprzez wysłanie do niego korespondencji na adres poczty elektronicznej zawarty w danych Klienta. W odniesieniu do Towarów, w których formą zapłaty była płatność przy odbiorze, po trzeciej nieskutecznej próbie dostarczenia przesyłki, zamówienie złożone przez Klienta zostaje automatycznie anulowane.

8. Sklep Internetowy nie realizuje dostaw poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

1. Każdy zamówiony w Sklepie Internetowym Towar Klient można zwrócić składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania zrealizowanego zamówienia – pod warunkiem, że nie została usunięta metka jubilerska z towaru.

2. Klient oświadcza, iż został poinformowany, że prawo do odstąpienia od umowy przysługuje mu wówczas gdy dostarczony do niego Towar nie był używany. Towar uważa się za używany przez Klienta, jeżeli Klient usunął metkę jubilerską.

3. Sklep Internetowy zwraca Klientowi należność za odesłany towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia odebrania przesyłki jeśli zapłata za Towar nastąpiła z góry.

4. Realizując prawo odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do uprzedniego skontaktowania się z D.M.D. w celu ustalenia warunków odesłania Towaru. D.M.D. nie będzie przyjmował oraz akceptował wysyłki od Klienta do D.M.D. za zaliczeniem pocztowym.

5. Prawo do odstąpienia od umowy nie będzie przysługiwało Klientowi w odniesieniu do Towarów, które zostały dostarczone na indywidualne zamówienie Klienta, jak również w odniesieniu do tych Towarów, które zostały na życzenie Klienta w jakikolwiek sposób zmienione np. poprzez zmianę rozmiaru lub dodanie grawera.

§ 5. REKLAMACJE.

 1. Klientowi będącego konsumentem i nabywającemu Towaru w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przysługują uprawnienia wynikające z odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru konsumpcyjnego z umową.

2. Wszelkie reklamacje związane z niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową powinny być przesyłane na adres: D.M.D., z siedzibą Adamów 10, 26-330 Żarnów.

3. W ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia, D.M.D. ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji, telefonicznie, e-mailem lub listownie.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu  jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: D.M.D. Adamów 10, 26-330 Żarnów.

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

7. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieni złota i kamieni, nie stanowią podstawy do reklamacji Towaru z powodu jego niezgodności z umową.

8. Odpowiedzialnością sprzedawcy nie są objęte jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne Towaru bądź wynikające z nieprawidłowego jego użytkowania.

§ 6. NEWSLETTER.

 1. Klient ma możliwość zlecenia przesyłania informacji w postaci Newslettera Sklepu Internetowego na podany przez siebie adres e-mail. Składając zlecenie przesyłania Newslettera Klient jednocześnie zapewnia, iż jest upoważniony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który ma być przesyłana informacja.

2. W każdym czasie Klient jest uprawniony do rezygnacji z Newslettera Sklepu Internetowego.

§ 7. DANE OSOBOWE.

 1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez D.M.D. danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży.

2. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od D.M.D. informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.<br /><span style=\"color:#4a4a4a;\"><strong>§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. D.M.D. nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

2. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, D.M.D. nie odpowiada za szkody powstałe w związku z niemożnością użytkowania witryny Sklepu Internetowego przez Zamawiającego oraz za szkody powstałe w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami operacji lub przekazu, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu. W szczególności, D.M.D. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane zakłóceniami technicznymi poczty elektronicznej zawinionymi przez operatorów sieci telekomunikacyjnej lub wynikającymi z niewłaściwych parametrów technicznych urządzeń elektronicznych używanych przez Klienta.

3. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania zamówienia przez Klienta, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, błędnego adresu, całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient.

4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczony.

6. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.

7. D.M.D. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

8. Niniejsza galeria, w tym jej struktura, układ graficzny, teksty, zdjęcia i grafika oraz prezentowane prace stanowią wyłączną własność D.M.D. Wzory kolekcji są opatentowane oraz podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z późn. zm.). Wszystkie wzory biżuterii zawartej w galerii są własnością D.M.D. a jej właściciel nie wyraża zgody na ich powielanie. Żadna część niniejszej strony internetowej, a w szczególności teksty, zdjęcia,  grafika i znaki towarowe, nie może być rozpowszechniana, zarówno w publikacjach elektronicznych (w tym również na innych stronach WWW) jak i w formie drukowanej, bez pisemnej zgody D.MD.